Coach

sub-zero ice skate

Mega Bangna

โค้ชแคท สรณ์รณี มณีสุยานนท์

( สอนสาขา เอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย )

Coach Profile

  • ประเภท Figure

  • เรท WD 900 / WE 1,000

  • ประสบการณ์การเล่น14 ปี

  • ประสบการณ์การสอน 1 ปี

  • Bangkok Figure Skating Classic 2017

  • Skate Bangkok 2017

  • Skate Asia 2018